Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar
İşbu web sitesi Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi”), Araco Dış Ticaret Ltd. Şti. ile web sitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın web sitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve web sitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, web sitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Tanımlar
Alıcı: Web sitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

Aracoshop.com / Satıcı: Araco Dış Ticaret Ltd. Şti. (Günışığı Konakları A1 Villa Büyükçekmece İSTANBUL)

Aracoshop.com Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Aracoshop.com tarafından, web sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye: web sitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan ve web sitesi’nde sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Alıcı, web sitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.

Ürün: Websitesi’nde Aracoshop.com tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

Websitesi: www.Aracoshop.com isimli alan adından oluşan web sitesi’ni ifade eder.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, web sitesi’nde sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile web sitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Aracoshop.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Aracoshop.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları
4.1 Üyelik, web sitesi’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından web sitesi’ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Aracoshop.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Web sitesi’ne üye olabilmek için, reşit olmak ve Aracoshop.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, Aracoshop.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, web sitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

Hak ve Yükümlülükler
5.1 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, web sitesi’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve web sitesi’ndeki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, web sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Aracoshop.com’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Araco Dış Ticaret Ltd. Şti.’nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’ların Aracoshop.com tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Aracoshop.com’un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Kullanıcı’lar, web sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aracoshop.com, Kullanıcı’lar tarafından Aracoshop.com’a iletilen veya web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, Aracoshop.com’un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
Aracoshop.com’un sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve web sitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, web sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Aracoshop.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Aracoshop.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracoshop.com , Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar web sitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda (Kapıda ödeme sistemi ile sipariş vererek ürünlerin teslim alınmaması, teslim alınan ürünün keyfi nedenlerle iade edilmesi vb.) bulunmayacaklarını, aksi halde Aracoshop.com’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Aracoshop.com’unHak ve Yükümlülükleri
Aracoshop.com, web sitesi’nde sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Aracoshop.com, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir

Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Aracoshop.com ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Aracoshop.com kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

  1. Gizlilik Hükümleri
    Aracoshop.com, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Aracoshop.com, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları
Kullanıcılar, web sitesi üzerinde yer alan ve Aracoshop.com’a ve diğer Üreticilere ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  1. Sözleşme Değişiklikleri
    Aracoshop.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Aracoshop.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Aracoshop.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Pandemi ilan edilen Covid-19 salgını ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Aracoshop.com’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı web sitesi’ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Aracoshop.com, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, web sitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, Aracoshop.com’un uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, web sitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.
Web sitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.